Politika společnosti

Integrovaná Politika společnosti je závazkem celé společnosti a vrcholového vedení společnosti.

 • Naplnit sjednané požadavky a očekávání zákazníka v kvalitě, množství a termínu.
 • Vylepšit svou pozici na trhu dodavatelů lakování a rozšířit služby mimo automobilový segment.
 • Přijímat nápravná a preventivní opatření k docílení práce bez vad – nulové úrovně chyb – ve všech činnostech.
 • Zajistit dostatek objemu práce pro další růst společnosti a ekonomickou stabilitu za účelem splacení investice do nových technologií.
 • Udržet vyšší úroveň podpory zákazníkům v případě náběhu nových projektů.
 • Prostřednictvím spolupráce a vzájemné podpory všech zaměstnanců a útvarů docílit soustavného zdokonalování všech činností.
 • Zvyšováním kompetencí zaměstnanců (rozvíjení schopností a motivace je naplno využívat) vytvářet předpoklady pro efektivní řízení změn ve společnosti.

 • Proaktivně vést zaměstnance k celoživotnímu učení a vytvářet tím personální zálohy pro efektivní fungování společnosti v digitální ekonomice a přizpůsobení se změnám spojeným s přechodem na evropský koncept Průmysl 4.0.
 • Vytvářet dobré pracovní podmínky a motivovat zaměstnance dle zavedených odměňovacích systémů (motivovat zaměstnance zavedenými a propojenými systémy hodnocení a odměňování).
 • Sledováním a plněním legislativních požadavků vytvářet podmínky pro snižování dopadů na životní prostředí a bezpečnost práce.
 • Soustavnou prevencí v oblasti EMS a BOZP snižovat dopady na životní prostředí a rizika bezpečnosti práce.
 • Základem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházení rizikům, založené na vytváření podmínek pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří k základním prioritám společnosti a je nedílnou součástí řízení všech procesů.

 • Společnost systematickým vzděláváním a informovaností nových i stávajících zaměstnanců snižuje možná rizika.
 • Netolerujeme korupci a úplatkářství, snažíme se dodržovat a prosazovat zásady rovných příležitostí.
 • Povinností každého pracovníka je dodržovat etický kodex společnosti a při výskytu korupčního jednání, porušení etických zásad a rovnoprávnosti toto netolerovat, ale oznámit vedení společnosti.

V Mladé Boleslavi dne 13.3.2021