Dotační programy

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

prioritní osa OP PIK:  PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Číslo dotační smlouvy je CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_170/0015202

Popis projektu:

Předmětem projektu je inovace procesu výroby s přímým dopadem na inovaci produktu. Konkrétně se jedná o zavedení do sériové výroby nového procesu aplikace povrchové úpravy (stěžejní inovace) s přímým dopadem na parametry produktu – povrchové úpravy (doprovodná inovace).

Procesní inovace spočívá zejména v novém výrobním postupu aplikace povrchové úpravy. Ten je postaven nově na robotickém ožehu vstupních dílů, jejich speciálním čištění pomocí CO2 a využití funkce na zvyšování povrchového napětí na požadovaných 38mN/m pro lepší aplikaci a přilnavost ochranné povrchové vrstvy. Současně nový proces jako celek je komplexně robotizován (přímá vazba na Průmysl 4.0). Umožňuje kontinuální regulaci všech výrobních kroků a zajišťuje tak maximální stabilitu celého procesu s pozitivními dopady na parametry nového produktu.

Novým produktem (doprovodná inovace) je nová povrchová úprava exteriérových a interiérových dílů splňující nejnáročnější požadavky zákazníků z oboru automotive. Povrchová úprava má výrazně lepší parametry, než jaké společnost dokáže zajistit bez této inovace.

Jedná se o výsledek vlastního výzkumu a vývoje ve spolupráci s partnery. Nové řešení bylo vyvinuto pracovníky společnosti a opírá se o výsledky dlouholeté spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci, Katedrou chemie FP TUL. Dále se jedná o využití výsledků potenciálního dodavatele technického řešení a jeho vlastního vývojového centra – společnosti Galatek a.s.

Cíl projektu:

Zvýšení konkurenceschopnosti a nárůst obratu a dalších ekonomických ukazatelů.


 

Operační program digitální transformace ve společnosti NEONLAK spol. s r.o.

prioritní osa OP PIK: PO-01.2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“

Číslo dotační smlouvy je CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019092

Popis projektu:

Předmětem projektu je komplexní digitální integrace, v rámci které dojde k pořízení a implementaci informačního systému a k obnově hardwarového vybavení i softwarových aplikací ve společnosti NEONLAK.

Projekt řeší problém zastaralých a dnes již nevyhovujících procesů ve společnosti a také problém potřeby zvyšování konkurenceschopnosti.

Cíl projektu:

Cílem projektu je celková digitální transformace a výrobní modernizace ve společnosti NEONLAK prostřednictvím pořízení nového informačního systému a jeho propojení se stávajícími zařízeními. Systém bude integrovat všechny podnikové činnosti, především pak zautomatizuje a zefektivní výrobní procesy žadatele. Rovněž dojde k pořízení hardwarového a softwarového vybavení.