Učící se organizace

Po zkušenostech z prvních 20ti let naší firemní historie jsme nastoupili na nelehkou, ale správnou cestu stát se učící se organizací. Učíme se fungovat tak, abychom dosahovali rovnováhy mezi individuální iniciativou a tvořivostí na jedné straně a pravidly a řádem na druhé straně. Dále se snažíme slaďovat individuální i týmovou výkonnost.

Ztotožňujeme se s definicí učící se organizace, kterou do světa managementu přinesl Peter M. Senge „Učící se organizace je organizace, ve které lidé nepřetržitě rozšiřují své schopnosti dosahovat výsledků, po nichž skutečně touží, kde se věnuje péče novým a objevným způsobům myšlení a kde se lidé neustále učí, jak se společně učit.“

Cílem NEONLAKU je zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím inovace služeb a procesů a trvalá adaptace na změny v prostředí.

Respektujeme systémovou logiku. Všechny akce v NEONLAKU se snažíme propojit, aby žádná neprobíhala izolovaně. Např. vztah mezi nadřízeným a podřízeným je zakotven v systému odměňování, možnostech kariérního růstu a dalších organizačních procesech.

Nápady, myšlenky a znalosti, se kterými přicházejí jednotlivci v NEONLAKU, chceme zobecňovat, předávat k užití a ověřovat dalšími zaměstnanci – znalosti jednotlivce mají mít vliv na celou organizaci, organizační znalosti nejsou jen to, co zná a ví vrcholové vedení organizace.

K učení přistupujeme postupně od jednoduchého ke složitému, od nižší úrovně učení k vyšší úrovni učení. Nižší úroveň učení se odehrává v rámci dané organizační struktury a stanoveného souboru pravidel, vyšší úroveň vede k úpravě pravidel a norem.

V NEONLAKU se učíme podporovat přijímání informovaného rizika, protože zvyšuje schopnost učit se, vyhledávat informace, rozeznávat problémy, důkladnost zpracování a vyhodnocování informací a motivaci k rychlejší adaptaci.

V NEONLAKU se snažíme pro učení využívat dvou zdrojů: vlastních zkušeností a zkušeností ostatních.

Učíme se, abychom uměli vyhledávat stávající i nové příležitosti, abychom uměli zvednout úroveň stávajících služeb a současně jsme mohli budovat konkurenční výhodu novým charakterem služeb, které nabízíme.

A PROČ TO VLASTNĚ CHCEME?

Jako učící se organizace se pružně dokážeme přizpůsobovat změnám, naši zaměstnanci budou mít přehled o trendech a společně s našimi zaměstnanci dokážeme budovat podmínky pro udržitelnost pracovní uplatnitelnosti našich zaměstnanců.